Om os

JSJ-agro skal drive ejernes ejede og forpagtede arealer i total samdrift og gennem udnyttelse af stordriftsfordele sikre en optimal driftsøkonomi i planteavlen og holde bedriften tidssvarende med fokus på en naturlig vækst.

Det er interessentskabets formål, i fællesskab at drive de i indledningen nævnte landbrugsarealer med de arealmæssige ændringer, som måtte ske hos den enkelte interessent.

Etableringen skal ske for at forbedre interessenternes driftsresultat ved dyrkning af de kontrakten omfattede arealer, herunder bl.a. ved etablering af en rationel maskinpart, ved at opnå stordriftsfordele, ved indkøb af gødning, såsæd, planteværn o.l., ved salg af det samlede høstudbytte, ved indkøb, drift og vedligeholdelse af maskiner samt ved rationel tilrettelæggelse af arbejdsgangen m.m.

Det er endvidere formålet, at interessenternes særlige landbrugsmæssige viden kan udnyttes af interessentskabet.

Det er endeligt formålet evt. at etablere egen drift i interessentskabet samt evt. – efter regning – at udføre arbejde for 3. mand og/eller for interessenterne, f.s.v.a. den del af disses bedrifter som ikke indgår i interessentskabet.